RETOUREN / RETURNS

(Scroll down for the english text)

 

Onze polis duurt 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we u helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.

 

Om in aanmerking te komen voor een retourzending, moet uw artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin u het heeft ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten.

 

Om uw retourzending af te ronden, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig.

 

Terugbetalingen (indien van toepassing)

Zodra uw retourzending is ontvangen en geïnspecteerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw terugbetaling.

Als u bent goedgekeurd, wordt uw terugbetaling verwerkt en wordt binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of originele betaalmethode toegepast.

 

Te late of ontbrekende terugbetalingen (indien van toepassing)

Als je nog geen terugbetaling hebt ontvangen, controleer dan eerst nogmaals je bankrekening.

Neem dan contact op met je creditcardmaatschappij, het kan even duren voordat je terugbetaling officieel wordt gepost.

Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geboekt.

Als je dit allemaal hebt gedaan en je hebt je terugbetaling nog steeds niet ontvangen, neem dan contact met ons op via jeroen@butterwise.com.

 

Sale artikelen (indien van toepassing)

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden terugbetaald, helaas kunnen artikelen in de uitverkoop niet worden terugbetaald.

 

Ruilen (indien van toepassing)

We vervangen alleen artikelen als ze defect of beschadigd zijn. Als je het wilt ruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons dan een e-mail op info@butterwise.com en stuur je artikel naar: Butterwise B.V., Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK HALFWEG, Nederland.

 

Verzenden

Om uw product te retourneren, dient u uw product te mailen naar: Butterwise B.V., Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK HALFWEG, Nederland

 

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als u een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw terugbetaling.

 

Afhankelijk van waar u woont, kan de tijd die nodig is voordat uw geruilde product u bereikt, variëren.

 

Als u een artikel van meer dan € 50 verzendt, kunt u overwegen een traceerbare verzendservice te gebruiken of een verzendverzekering af te sluiten. We kunnen niet garanderen dat we je geretourneerde artikel zullen ontvangen.

 

 


RETURNS

 

Our policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Refunds (if applicable)
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds (if applicable)
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at jeroen@butterwise.com.

Sale items (if applicable)
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable)
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@butterwise.com and send your item to: Butterwise B.V., Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK HALFWEG, The Netherlands.

Shipping
To return your product, you should mail your product to: Butterwise B.V., Haarlemmerstraatweg 79, 1165MK HALFWEG, The Netherlands

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over €50, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.